اخبار

یادداشت| بیگانگی متولیان کنگره میرزا با قواعد عصر حکمرانی رسانه

یادداشت| بیگانگی متولیان کنگره میرزا با قواعد عصر حکمرانی رسانه

به گزارش پایگاه تحلیلی‌خبری آستان‌خبر، ابراهیم افشاری ـ بدواً یک خداقوت ویژه به برگزارکنندگان کنگره میرزا، فارغ از همه کاستی‌های موجود داشته و نفس این اقدام را به عنوان تدوین چشم‌اندازی ژرف برای دوری از برنامه‌های زودگذر و مصرفی قلمداد کرده هرچند که از نام کنگره بزرگ‌تر از برنامه‌های برگزار شده بود. پیش‌تر شاهد بودیم